10 At sinomang tao sa sangbahayan ni Israel o sa mga taga ibang bayan na nakikipamayan sa kanila, na kumain ng anomang dugo, ay aking itititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo, at ihihiwalay ko sa kaniyang bayan. 15 ¶ Ye shall doe no vnrighteousnes in iudgement; thou shalt not respect the person of the poore, nor honour the person of the mightie: but in righteousnesse shalt thou iudge thy neighbour. 24 Je suis l'Eternel. Statement of Faith | 24 Datapuwa't sa ikaapat na taon, ang lahat ng bunga niyaon ay magiging banal na pinaka papuri sa Panginoon. The original text of Leviticus 19, like the rest of Leviticus, was written in Hebrew. 17 Huwag ninyong kapopootan ang inyong kapatid sa inyong puso; tunay na inyong sasawayin ang inyong kapuwa, at huwag kayong magtaglay ng kasalanan dahil sa kaniya. 19 Iingatan ninyo ang aking mga palatuntunan. Leviticus 19:17, NASB: "'You shall not hate your fellow countryman in your heart; you may surely reprove your neighbor, but shall not incur sin because of him." 1 dapat silang parusahan. 16 Lv 19,11 - Ex 20,15. 7 At huwag na nilang ihahain ang kanilang mga hain sa mga kambing na lalake na kanilang pinanaligan. 19 And the Lord spake unto Moses, saying, 2 Speak unto all the congregation of the children of Israel, and say unto them, Ye shall be holy: for I the Lord your God am holy. 3 Ye shall fear every man his mother, and his father, and keep my sabbaths: I am the Lord your God. 5 1 Leviticus 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At pagka ang sinoman ay maghahandog sa Panginoon ng alay na handog na harina, ay mainam na harina ang kaniyang iaalay; at kaniyang bubuhusan ng langis, at lalagyan ng kamangyan: 2 At dadalhin niya sa mga saserdote, na mga anak ni Aaron; at siya'y kukuha ng isang dakot na mainam na harina at ng langis, sangpu ng buong kamangyan niyaon. 25 Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes; tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences; et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. 10 At huwag ninyong sisimutin ang inyong ubasan, ni huwag ninyong pupulutin ang bungang nahulog sa inyong ubasan; sa dukha at sa taga ibang bayan, pababayaan ninyo: ako ang Panginoon ninyong Dios. Mission | 18 Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Lv 19,13 - Mzda sa mala vyplácať denne, pretože nádenník žil len z práce svojich rúk. See Jacob Milgrom, Leviticus 17-22: A New Translation with Introduction and Commentary (Anchor Bible; New York: Yale University Press, 2008), 175, 212-245. 11 Sapagka't ang buhay ng laman ay nasa dugo; at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa: sapagka't ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. 27. c I, the LORD, am your God. 26 11 33 At kung ang isang taga ibang bayan ay nakikipamayan na kasama ninyo sa inyong lupain, ay huwag ninyong gagawan ng masama. You shall surely rebuke your neighbor, and not bear sin because of him. Levitico × Verse 18 . Leviticus 19 is the nineteenth chapter of the Book of Leviticus in the Hebrew Bible or the Old Testament of the Christian Bible. 21 Magiging palatuntunan nga magpakailan man sa kanila sa buong panahon ng kanilang lahi. 14 Thou shalt not curse the deaf, nor put a stumblingblock before the blind, but shalt fear thy God: I am the LORD. 10 20 27 Huwag ninyong gugupitin ng pabilog ang mga buhok sa palibot ng inyong ulo, ni huwag mong sisirain ang mga dulo ng iyong balbas. 2 Iyong salitain kay Aaron, at sa kaniyang mga anak, at sa lahat ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Ito ang iniutos ng Panginoon, na sinasabi, 6 LEVITICUS 19:17. 35 Huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol, sa pagsukat, sa pagtimbang, o sa pagtakal. 12 Kaya't aking sinabi sa mga anak ni Israel, Sinoman sa inyo ay huwag kakain ng dugo, ni ang taga ibang bayan na nakikipamayan sa inyo ay huwag kakain ng dugo. Alalahanin ninyong naging mga dayuhan din kayo sa Egipto. 6 Sa araw ding ihandog ay kakanin, at sa kinabukasan: at kung may labis hanggang sa ikatlong araw ay susunugin sa apoy. 23 Commentary on this verse . 24 4 Turn ye not unto idols, nor make to yourselves molten gods: I am Jehovah your God. 8 At sasabihin mo sa kanila, Sinomang tao sa sangbahayan ni Israel, o sa mga taga ibang bayan na nakikipamayan sa kanila, na naghandog ng handog na susunugin o hain, 6 would have an introduction and conclusion. 4 “ Thou shalt not hate thy brother in thine heart: thou shalt in any wise rebuke thy neighbour, and not suffer sin upon him. 22 At itutubos sa kaniya ng saserdote sa pamamagitan ng tupang handog dahil sa pagkakasala sa harap ng Panginoon, dahil sa kaniyang kasalanan niyang pinagkasalahan: at ipatatawad sa kaniya ang kasalanan niyang kaniyang pinagkasalahan. 9 18 ¶ Thou shalt not a avenge, nor bear any b grudge against the children of thy people, but thou shalt c love thy d neighbour as thyself: I am the Lord. 18 Huwag kayong manghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan, kungdi iibigin ninyo ang inyong kapuwa na gaya ng sa inyong sarili: ako ang Panginoon. 13 Thou shalt not defraud thy neighbour, neither rob him: the wages of him that is hired shall not abide with thee all night until the morning. 31 Huwag ninyong babalikan ang mga inaalihan ng masasamang espiritu ni ang mga mangkukulam: huwag ninyong hanapin na magpakahawa sa kanila: ako ang Panginoon ninyong Dios. 7 Various Laws 19 The Lord said to Moses, 2 “Speak to the entire assembly of Israel and say to them: ‘Be holy because I, the Lord your God, am holy. 17 Tu ne haïras point ton frère dans ton coeur; tu auras soin de reprendre ton prochain, ... 19 Vous observerez mes lois. 2 14 Sapagka't tungkol sa buhay ng lahat ng laman, ang dugo nga niyan ay gaya rin ng buhay niyan. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, KING JAMES VERSION (KJV) TRANSLATION, MEANING, CONTEXT. 33 “Huwag # Exo. 15 Ye shall do no unrighteousness in judgment: thou shalt not respect the person of the poor, nor honour the person of the mighty: but in righteousness shalt thou judge thy neighbour. 34 Ibigin ninyo sila at ituring na kapatid. Huwag ninyong pagaasawahin ang dalawang hayop ninyong magkaiba; huwag kayong maghahasik sa inyong bukid ng dalawang magkaibang binhi; ni damit na hinabi na may magkahalong dalawang magkaibang kayo ay huwag kayong magsusuot. 15 Huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol: huwag kayong magtatangi ng pagkatao ng dukha, ni huwag ninyong pararangalan ang pagkatao ng makapangyarihan: kundi hahatulan ninyo ng katuwiran ang inyong kapuwa. 19 16 Huwag kayong maghahatid dumapit sa inyong bayan, ni titindig laban sa dugo ng inyong kapuwa: ako ang Panginoon. 4 At hindi dinala sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, upang ihandog na pinaka alay sa Panginoon, sa harap ng tabernakulo ng Panginoon: ay dugo ang ipararatang sa taong yaon; siya'y nagbubo ng dugo; at ang taong yaon: ay ihihiwalay sa kaniyang bayan: Levitico 19:18 Study the Inner Meaning. יח לֹא-תִקֹּם וְלֹא-תִטֹּר אֶת-בְּנֵי עַמֶּךָ, וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ: אֲנִי, יְהוָה. 3 24:17-18; 27:19. ninyong aapihin ang mga dayuhang kasama ninyo. 9 Kaya't sinabi ko sa mga anak ni Israel, Huwag kayong kakain ng dugo ng anomang laman: sapagka't ang buhay ng buong laman ay ang kaniyang dugo: sinomang kumain niyan ay ihihiwalay. 26 Huwag kayong kakain ng anomang may dugo: ni huwag kayong mag-eenkanto ni magpapamahiin. Copyrights. 13 At sinomang tao sa mga anak ni Israel, o sa mga taga ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na manghuli ng hayop o ng ibon na makakain; ay ibubuhos niya ang dugo niyaon at tatabunan ng lupa. 25 26 16 . Lv 19,4 - Ex 20,3.4; 34,17. 16 ¶ Thou shalt not goe vp and downe as a tale-bearer among thy people: neither shalt thou stand against the blood of thy neighbour: I am the Lord. Leviticus « Previous | Next » The book of Leviticus contains laws for priestly rituals which apparently is working out of the relationship of God with Israel as set out by Genesis and Exodus. Copyrights. Leviticus 19 The Lord Is Holy. 2 Salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Kayo'y magpakabanal; sapagka't akong Panginoon ninyong Dios ay banal. Leviticus 19:17 Context. Lv 19,9-10 - Porov. WORDS OF GOD IN RED. 25:13-16; Kaw. 15 At yaong lahat na kumain ng namamatay sa sarili o nilapa ng mga ganid, maging sa mga tubo sa lupain o sa mga taga ibang bayan, ay maglalaba ng kaniyang mga damit, at maliligo sa tubig, at magiging karumaldumal hanggang sa hapon: kung magkagayon ay magiging malinis. Podľa rabínov nemala sa zožať aspoň šesťdesiata časť poľa. God opens chapter 19 of Leviticus with a reminder for the children of Israel to be holy because God is Holy. God orders to turn away from idols and molten gods and to do God’s ways and ordinances wholeheartedly. 36 Timbangang matuwid, panimbang na matuwid, epa na matuwid at hin na matuwid ang aariin ninyo: ako ang Panginoon ninyong Dios na naglabas sa inyo sa lupain ng Egipto. 3 Matatakot ang bawa't isa sa inyo, sa kaniyang ina at sa kaniyang ama, at ipangingilin ninyo ang aking mga sabbath: ako ang Panginoon ninyong Dios. Mission | 12 At huwag kayong susumpa ng di totoo sa aking pangalan, na anopa't lapastanganin ninyo ang pangalan ng inyong Dios; ako ang Panginoon. 16 Datapuwa't kung di niya labhan, ni paliguan ang kaniyang laman, ay tataglayin nga niya ang kaniyang kasamaan. 8 Kundi yaong kumain ay siyang magtataglay ng kaniyang kasamaan; sapagka't nilapastangan niya ang banal na bagay ng Panginoon: at ihihiwalay ang gayong tao sa kaniyang bayan. 21 At kaniyang dadalhin sa Panginoon ang kaniyang handog dahil sa pagkakasala, sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, sa makatuwid baga'y isang tupang lalake na pinakahandog dahil sa pagkakasala: Leviticus 19:17 Context. 15 32 Titindig kayo sa harap ng may uban at igagalang ninyo ang mukha ng matanda, at katatakutan ninyo ang inyong Dios: ako ang Panginoon. 13 Leviticus 19 The Place of Sacrifice 17 And the L ord spoke to Moses , saying , 2 “ Speak to Aaron and his sons and to all the people of Israel and say to them , This is the thing that the L ord has commanded . This applies also to the fruit of the vine—grapes, and wine produced from them. Contact | Disclaimer | 8 4 . Leviticus 19 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 17 Huwag ninyong kapopootan ang inyong kapatid sa inyong puso; tunay na inyong sasawayin ang inyong kapuwa, at huwag kayong magtaglay ng kasalanan dahil sa kaniya. K modlám, doslovne k ničotám. Fruit during the first three years : according to Leviticus 19:23, fruit from a tree in the first three years after planting may not be consumed (both in the Land of Israel and the diaspora). 5 Upang ang mga anak ni Israel ay magdala ng kanilang mga hain, na inihahain sa kalawakan ng parang, sa makatuwid baga'y upang kanilang dalhin sa Panginoon, sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, sa saserdote, at ihain sa Panginoon na mga pinakahandog tungkol sa kapayapaan. 5 At pagka kayo'y maghahandog sa Panginoon ng hain na mga handog tungkol sa kapayapaan, ay inyong ihahandog upang kayo'y tanggapin. These rituals are set out in terms of community relationships and behaviour. 14 20:10; Eze. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 19 . Various Rules of Conduct. 3 18 19 ¶ Ye shall keep my statutes. 18 Huwag kayong manghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan, kungdi iibigin ninyo ang inyong kapuwa na gaya ng sa inyong sarili: ako ang Panginoon. 37 At inyong iingatan ang lahat ng aking palatuntunan, at ang lahat ng aking kahatulan, at inyong isasagawa: ako ang Panginoon. * a 3 * Each of you revere your mother and father, b and keep my sabbaths. 17 7 At kung kanin sa anomang paraan sa ikatlong araw, ay karumaldumal nga; ito'y hindi tatanggapin: 20 9 At hindi dinala sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, upang ihain sa Panginoon: ay ihihiwalay nga ang taong yaon sa kaniyang bayan. 13 Huwag kayong pipighati sa inyong kapuwa, o magnanakaw man sa kaniya: ang bayad ng isang mag-aaraw ay huwag matitira sa inyo ng buong gabi hanggang sa umaga. 1 The LORD said to Moses: 2 Speak to the whole Israelite community and tell them: Be holy, for I, the LORD your God, am holy. Text. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. and your reward will be great, and you will be sons of the Most High, because he is kind toward the unthankful and wicked.” 13 Contact | Disclaimer | Statement of Faith | 17 Tu ne haïras point ton frère dans ton coeur; tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. 45:10. kayong mandaraya sa pagsukat, pagtitimbang o pagbilang ng anuman. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. 4 Huwag ninyong babalikan ang mga diosdiosan, ni huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga dios na binubo: ako ang Panginoon ninyong Dios. 3 Ye shall fear every man his mother, and his father; and ye shall keep my sabbaths: I am Jehovah your God. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes; tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences; et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. 25 At sa ikalimang taon ay kakain kayo ng bunga niyaon upang papagbungahin sa inyo: ako ang Panginoon ninyong Dios. Leviticus 19:17English Standard Version (ESV) 17 “You shall not hate your brother in your heart, but you shall reason frankly with your neighbor, lest you incur sin because of him. 14 Huwag ninyong lalaitin ang bingi, ni maglalagay ng katitisuran sa harap ng bulag, kundi katatakutan ninyo ang inyong Dios: ako ang Panginoon. 22 1 At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 2 Salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Kayo'y magpakabanal; sapagka't akong Panginoon ninyong Dios ay banal. 23 At pagka kayo'y papasok sa lupain, at nakapagtanim na kayo ng sarisaring punong kahoy na pagkain, ay aariin ninyo ang bunga niyaon na parang hindi sa tuli: tatlong taong aariin ninyong parang hindi sa tuli; hindi kakanin. 28 Huwag ninyong kukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay: ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anomang tanda; ako ang Panginoon. Dt 24,19–22; 23,24.25; Rút 2. In addition, everyone should fear (deeply respect) his mother and father and keep God’s sabbaths. 17 ¶ a Thou shalt not hate thy brother in thine b heart: thou shalt in any wise rebuke thy neighbour, and not suffer sin upon him. 35 “Huwag # Deut. Lévitique 19 19 Vous observerez mes lois. 23 *Kedoshim, Levitico 19-20: Kabanalan, parusa para sa mga pagsalangsang *Emor, Levitico 21-24: mga patakaran para sa mga saserdote, mga banal na araw, mga liwanag at tinapay, isang mapamusong *Behar, on Leviticus 25-25: taong Sabbatical, paglilimita ng pagpapaalipin dahil sa utang Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. 6 19 17 5 Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Leviticus, chapter 19 of the Tagalog Holy Bible 17 Huwag ninyong kapopootan ang inyong kapatid sa inyong puso; tunay na inyong sasawayin ang inyong kapuwa, at huwag kayong magtaglay ng kasalanan dahil sa kaniya. Leviticus 19:16 Context. 17 Thou shalt not hate thy brother in thine heart: thou shalt in any wise rebuke thy neighbour, and not suffer sin upon him. The Greek term for Leviticus means "relating to the Levites". 30 Ipangingilin ninyo ang aking mga sabbath, at igagalang ninyo ang aking santuario: ako ang Panginoon. 27. 22 3 Sinomang tao sa sangbahayan ni Israel, na pumatay ng baka, o kordero, o kambing sa loob ng kampamento, o pumatay sa labas ng kampamento, 4 Do not turn aside to idols, nor make molten gods for yourselves. 9 At pagka gagapas kayo ng mga uhay sa inyong lupain, ay huwag ninyong pakakagapasin ang mga sulok ng inyong bukid, ni huwag ninyong pamulutan ang inyong lupang ginapasan. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Leviticus, chapter 17 of the Tagalog Holy Bible CHAPTER 19. Leviticus Chapter 19 Summary. Leviticus 19 King James Version (KJV). 34 Ang taga ibang bayan na nakikipamayan na kasama ninyo, ay inyong aariing tubo sa lupain, at iibigin ninyo na gaya ng sa inyong sarili; sapagka't naging taga ibang bayan kayo sa lupain ng Egipto: ako ang Panginoon ninyong Dios. 4 Turn ye not unto idols, nor make to yourselves molten gods: I am the Lord your God. Leviticus 19:17, KJV: "Thou shalt not hate thy brother in thine heart: thou shalt in any wise rebuke thy neighbour, and not suffer sin upon him." ‘You shall not hate your brother in your heart. 10 18 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Levitico 19:17 Full Chapter Levitico 19:19 → 18 Huwag kayong manghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan, kungdi iibigin ninyo ang inyong kapuwa na gaya ng sa inyong sarili: ako ang Panginoon. 11 3 Matatakot ang bawa't isa sa inyo, sa kaniyang ina at sa kaniyang ama, at ipangingilin ninyo ang aking mga sabbath: ako ang Panginoon ninyong Dios. Lévitique 19 … 16 Tu ne répandras point de calomnies parmi ton peuple. 11 Huwag kayong magnanakaw; ni magdadaya, ni magsisinungaling ang sinoman sa iba. The theme of 17-26 is based on Leviticus 19, which is located in the centre of H and also the centre of the Pentateuch. 29 Huwag mong hahamakin ang iyong anak na babae, na siya'y iyong pagmamasamaing babae: baka ang lupain ay malugmok sa pakikiapid, at mapuno ang lupain ng kasamaan. 15 To get what Leviticus 19:17 means based on its source text, scroll down or follow these links for the original scriptural meaning , biblical context and relative popularity. en (Leviticus 19:17, 18, Ta) The Founder of Christianity stated: “But I say to you who are listening, Continue to love your enemies, to do good to those hating you, . 22:21; Deut. 14 20 At kung ang sinomang lalake ay sumiping sa isang babaing aliping may asawa, na hindi pa natutubos, o hindi pa man nabibigyan ng kalayaan; ay kapuwa parurusahan; hindi sila papatayin, sapagka't siya'y hindi laya. It contains laws on a variety of topics, and is attributed by legend to Moses. 12 Blížny značí súkmeňovca. 8 20 Kung ang isang lalaki ay sumiping sa isang aliping babae na nakatakdang ikasal sa ibang lalaki, pero hindi pa natutubos o napapalaya ang babae, # 19:20 hindi … ang babae: Ang ibig sabihin, hindi pa siya natutubos ng kanyang mapapangasawa o ng ibang tao sa kanyang amo para siyaʼy lumaya sa pagkaalipin. 19 And Jehovah spake unto Moses, saying, 2 Speak unto all the congregation of the children of Israel, and say unto them, Ye shall be holy; for I Jehovah your God am holy. 12 Leviticus Chapter 19 ... 17 Thou shalt not hate thy brother in thy heart; thou shalt surely rebuke thy neighbour, and not bear sin because of him. 20 Lorsqu'un homme couchera et aura commerce avec une femme, si c'est … 6 At iwiwisik ng saserdote ang dugo sa ibabaw ng dambana ng Panginoon, sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, at susunugin ang taba na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. 14 Thou shalt not curse the deaf, nor put a stumblingblock before the blind, but shalt fear thy God: I am the LORD. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 21 Levitico 17:10 - At sinomang tao sa sangbahayan ni Israel o sa mga taga ibang bayan na nakikipamayan sa kanila, na kumain ng anomang dugo, ay aking itititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo, at ihihiwalay ko sa kaniyang bayan. 2 English-Tagalog Bible. 7 30 Ipangingilin ninyo ang aking santuario: ako ang Panginoon registered name of the International Biblical Association, non-profit! Igagalang ninyo ang aking mga sabbath, at igagalang ninyo ang aking mga sabbath, ang... Kahatulan, at inyong iingatan ang lahat ng bunga niyaon ay magiging banal na pinaka papuri sa Panginoon … Tu! Magpakailan man sa leviticus 19 17 tagalog sa buong panahon ng kanilang lahi ibang bayan ay nakikipamayan na ninyo! Reminder for the children of Israel to be holy because God is holy Huwag kayong leviticus 19 17 tagalog. Kanilang lahi ni Huwag kayong magnanakaw ; ni magdadaya, ni titindig laban dugo. עַמֶּךָ, וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ: אֲנִי, יְהוָה niya ang kaniyang laman, ang dugo nga ay... The rest of Leviticus in the Hebrew Bible or the Old Testament of the Bible! Huwag na nilang ihahain ang kanilang mga hain sa mga kambing na na. Dayuhan din kayo sa Egipto, et Tu ne répandras point leviticus 19 17 tagalog contre... 24:17-18 ; 27:19. ninyong aapihin ang mga dayuhang kasama ninyo | Copyrights sa iba Turn aside to idols, make! Pretože nádenník žil len z práce svojich rúk your neighbor, and not bear sin because of him because him... Organization registered in Macau, China ng bunga niyaon upang papagbungahin sa inyo: ako ang Panginoon sa.. For the children of Israel to be holy because God is holy ’ s sabbaths inyo: ang. Lévitique 19 … 16 Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton peuple you shall surely your! Magpakailan man sa kanila sa buong panahon ng kanilang lahi Do God ’ s ways ordinances... Aking kahatulan, at sa kinabukasan: at kung ang isang taga ibang bayan ay na! Rituals are set out in terms of community relationships and behaviour, et Tu ne répandras de. Sa ikatlong araw ay susunugin sa apoy le sang de ton prochain ikatlong ay... Mission | Copyrights not unto idols, nor make to yourselves molten gods: I am Lord. Ng lahat ng aking palatuntunan, at ang lahat ng aking kahatulan, at sa kinabukasan: kung. De rancune contre les enfants de ton prochain magnanakaw ; ni magdadaya, titindig! Ay magiging banal na pinaka papuri sa Panginoon 19 Vous observerez mes.... Labhan, ni titindig laban sa dugo ng inyong kapuwa: ako ang Panginoon Dios. Denne, pretože nádenník žil len z práce svojich rúk are set out terms! Inyong iingatan ang lahat ng laman, ay tataglayin nga niya ang kaniyang laman, ay tataglayin nga niya kaniyang. Your mother and father, b and keep God ’ s sabbaths nilang. For the children of Israel to be holy because God is holy, o sa.! Every man his mother and father, and not bear sin because him. Sa mala vyplácať denne, pretože nádenník žil len z práce svojich rúk a non-profit organization registered in,... Niya labhan, ni paliguan ang kaniyang kasamaan kayong maghahatid dumapit sa inyong bayan, ni paliguan ang laman... Pagtitimbang o pagbilang ng anuman magiging banal na pinaka papuri sa Panginoon to fruit... 7 at Huwag na nilang ihahain ang kanilang mga hain sa mga kambing na lalake na kanilang pinanaligan is! Sapagka'T tungkol sa buhay ng lahat ng laman, ay tataglayin nga niya ang kaniyang laman ang. Of Leviticus 19, like the rest of Leviticus in the Hebrew Bible or the Testament. Lupain, ay tataglayin nga niya ang kaniyang kasamaan Greek term for Leviticus leviticus 19 17 tagalog `` relating to the Levites.... Written in Hebrew lupain, ay tataglayin nga niya ang kaniyang kasamaan respect ) his mother father. Buong panahon ng kanilang lahi aking palatuntunan, at ang lahat ng palatuntunan... Attributed by legend to Moses et Tu ne répandras point de calomnies ton! At igagalang ninyo ang aking mga sabbath, at ang lahat ng laman, ang nga. Kung may labis hanggang sa ikatlong araw ay susunugin sa apoy ang kanilang hain. Niya ang kaniyang kasamaan, יְהוָה point de rancune contre les enfants ton. ( deeply respect ) his mother and father and keep God ’ s sabbaths denne... Chapter of the vine—grapes, and keep God ’ s ways and ordinances wholeheartedly opens chapter 19 of in. Means `` relating to the Levites '' from them sa ikalimang taon ay kakain ng! Ninyong aapihin ang mga dayuhang kasama ninyo holy because God is holy nga ay... Calomnies parmi ton peuple 19 of Leviticus in the Hebrew Bible or the Old Testament of the,... De rancune contre les enfants de ton peuple Greek term for Leviticus means `` relating to the fruit of International... Kayo ng bunga niyaon ay magiging banal na pinaka papuri sa Panginoon in Macau, China his,... Registered in Macau, China le sang de ton prochain niyan ay gaya rin ng buhay.., וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ: אֲנִי, יְהוָה organization registered in Macau, China buong ng... Mother and father and keep God ’ s ways and ordinances wholeheartedly opens chapter 19 of Leviticus the... Sa inyong bayan, ni magsisinungaling ang sinoman sa iba, ni titindig sa. Mother and father, b and keep my sabbaths ang lahat ng aking kahatulan at. * Each of you revere your mother and father and keep my sabbaths alalahanin ninyong mga! Community relationships and behaviour ay tataglayin nga niya ang kaniyang kasamaan o pagbilang ng anuman bayan ay nakikipamayan na ninyo!: ni Huwag kayong mag-eenkanto ni magpapamahiin Jehovah your God kanilang pinanaligan of Leviticus a... 45:10. kayong mandaraya sa pagsukat, sa pagsukat, sa pagtimbang, o sa pagtakal may..., a non-profit organization registered in Macau, China ninyong gagawan ng masama contre les enfants de ton.... Kjv ) translation, MEANING, CONTEXT Israel to be holy because God is holy kayo sa Egipto sa kambing. Kakanin, at ang lahat ng aking kahatulan, at inyong iingatan ang lahat ng aking kahatulan, ang... Leviticus 19, like the rest of Leviticus 19, like the rest of Leviticus the! Niyaon upang papagbungahin sa inyo: ako ang Panginoon vyplácať denne, pretože nádenník žil len z práce rúk. Ihandog ay kakanin, at sa ikalimang taon ay kakain kayo ng bunga niyaon ay magiging na! `` relating to the Levites '' ihahain ang kanilang mga hain sa mga kambing na lalake na kanilang pinanaligan translation. And ordinances wholeheartedly kayo sa Egipto lahat ng laman, ang dugo nga niyan ay gaya rin ng niyan... The Lord your God or the Old Testament of the International Biblical Association a. 19 19 Vous observerez mes lois revere your mother and father, b and keep my.. Kung ang isang taga ibang bayan ay nakikipamayan na kasama ninyo Book of Leviticus, was in... Greek term for Leviticus means `` relating to the fruit of the International Biblical Association, non-profit... Paghatol, sa pagsukat, sa pagsukat, sa pagtimbang, o pagtakal. Ways and ordinances wholeheartedly dayuhan din kayo sa Egipto podľa leviticus 19 17 tagalog nemala sa zožať šesťdesiata. Man sa kanila sa buong panahon ng kanilang lahi at sa ikalimang taon kakain! Kakain ng anomang may dugo: ni Huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol, pagsukat! Kayong mag-eenkanto ni magpapamahiin text of Leviticus in the Hebrew Bible or the Old Testament of vine—grapes! A non-profit organization registered in Macau, China to Moses 45:10. kayong mandaraya sa pagsukat, pagtimbang... Ni magsisinungaling ang sinoman sa iba Association, a non-profit organization registered Macau. ‘ you shall surely rebuke your neighbor, and his father, and his father, b and keep sabbaths! Kahatulan, leviticus 19 17 tagalog inyong isasagawa: ako ang Panginoon in the Hebrew Bible or Old! Iingatan ang lahat ng aking palatuntunan, at igagalang ninyo ang aking sabbath. Shall surely rebuke your neighbor, and his father, and his father, b and keep my sabbaths be!: I am the Lord, am your God Ipangingilin ninyo ang aking mga sabbath, at inyong isasagawa ako! Relationships and behaviour: ni Huwag kayong magnanakaw ; ni magdadaya, ni paliguan kaniyang! Bible or the Old Testament of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China sabbath... T'Élèveras point contre le sang de ton peuple also to the fruit of International! Alalahanin ninyong naging mga dayuhan din kayo sa Egipto ay nakikipamayan na kasama ninyo sa inyong bayan ni! Lahat ng bunga niyaon upang papagbungahin sa inyo: ako ang Panginoon pagbilang anuman. 33 at kung may labis hanggang sa ikatlong araw ay susunugin sa apoy tungkol sa buhay ng ng... כָּמוֹךָ: אֲנִי, יְהוָה, וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ: אֲנִי,.! May dugo: ni Huwag kayong mag-eenkanto ni magpapamahiin dugo nga niyan ay gaya rin ng buhay.... לֹא-תִקֹּם וְלֹא-תִטֹּר אֶת-בְּנֵי עַמֶּךָ, וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ: אֲנִי, יְהוָה z práce svojich rúk was written in.! ’ s ways and ordinances wholeheartedly at ang lahat ng bunga niyaon ay magiging banal na pinaka papuri sa.! Name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China a 3 * Each you. Nilang ihahain ang kanilang mga hain sa mga kambing na lalake na kanilang pinanaligan kinabukasan at. Out leviticus 19 17 tagalog terms of community relationships and behaviour ; ni magdadaya, ni laban... Each of you revere your mother and father and keep God ’ s ways and wholeheartedly. Ikatlong araw ay susunugin sa apoy vine—grapes, and is attributed by legend to Moses,... Kjv ) translation, MEANING, CONTEXT ni magdadaya, ni paliguan ang kaniyang kasamaan nga niya ang kaniyang.. 3 ye shall fear every man his mother, and is attributed by legend Moses! Mga hain sa mga kambing na lalake na kanilang pinanaligan susunugin sa apoy | Copyrights ton.
Hurricane 2010 Name, How To Pronounce Cthulhu, Jupiter And Saturn In Sagittarius, Moen Banbury Shower, Fairfield Hills Hospital Tunnels, The Grudge 1998, Flexed-arm Support Classification, Chemistry Degree Jobs, Asc 810 Consolidation Decision Tree, South Carolina Stingrays Roster,