Iutos mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak, na iyong sabihin, Ito ang kautusan tungkol sa handog na susunugin: ang handog na susunugin ay malalagay sa ibabaw ng pinagsusunugan sa ibabaw ng dambana, buong gabi hanggang umaga; at ang apoy sa dambana ay papananatilihing nagniningas doon. The book of Leviticus contains laws for priestly rituals which apparently is working out of the relationship of God with Israel as set out by Genesis and Exodus. Bawa't lalake sa mga saserdote ay kakain niyaon: bagay ngang kabanalbanalan. 22 At kukuha siya niyaon ng kaniyang dakot, ng mainam na harina sa handog na harina, at ng langis niyaon, at ng lahat na kamangyan, na nasa ibabaw ng handog na harina, at kaniyang susunugin sa ibabaw ng dambana, na pinakamasarap na amoy, na alaala niyaon sa Panginoon. 25 Hebrejský název ויקרא ‎‎ vychází ze slov, kterými začíná: A zavolal Hospodin Mojžíše.Název Leviticus se … Kung ang sinoman ay magkasala, at sumuway sa Panginoon, na magbulaan sa kaniyang kapuwa tungkol sa isang habilin, o sa isang sanla, o sa nakaw, o pumighati sa kaniyang kapuwa, At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 22 Ito ang kautusan tungkol sa handog na susunugin, sa handog na harina, at sa handog dahil sa kasalanan, at sa handog dahil sa pagkakasala, at sa pagtatalaga, at sa haing mga handog tungkol sa kapayapaan. 20 14 It brings us into the tabernacle and opens to us all the privileges of access to the presence of God, and our place of blessing as His priestly household. Hindi lulutuing may lebadura. Nguni't ang taong kumain ng laman ng haing mga handog tungkol sa kapayapaan na ukol sa Panginoon, na taglay niya ang kaniyang karumihan, ay ihihiwalay ang taong yaon sa kaniyang bayan. 6:9, 10.] Anomang humipo ng laman niyaon ay magiging banal: at pagka pumilansik ang dugo sa alin mang damit, ay lalabhan mo yaong napilansikan sa dakong banal. Sign Up or Login. Commentary on Leviticus 6:8-13 (Read Leviticus 6:8-13) The daily sacrifice of a lamb is chiefly referred to. Aking ibinigay sa kanilang pinakabahagi nila, sa mga handog sa akin na pinaraan sa apoy; kabanalbanalang bagay nga, na gaya ng handog dahil sa kasalanan, at gaya ng handog dahil sa pagkakasala. 8 7 8 23 O anomang bagay na kaniyang sinumpaan ng kabulaanan; na isasauli niyang buo, at daragdagan pa niya ng ikalimang bahagi niyaon: sa may-ari ibibigay niya sa araw na pagkasumpong sa kaniya na siya'y may kasalanan. Hindi lulutuing may lebadura. Leviticus 6:13 7 And the sons of a Aaron the priest shall put fire upon the altar, and lay the wood in b order upon the fire: 8 And the priests, Aaron’s sons, shall lay the parts, the head, and the fat, in order upon the wood that is on the fire which is upon the altar: At maghuhubad siya ng kaniyang mga suot, at magbibihis ng ibang mga kasuutan, at ilalabas ang mga abo sa labas ng kampamento sa isang dakong malinis. Sa kawali ihahandang may langis; pagkatigmak niyaon dadalhin mo: lutong putolputol na ihaharap mo ang handog na harina na pinaka masarap na amoy sa Panginoon. Leviticus chapter 6 KJV (King James Version) 1 And the LORD spake unto Moses, saying,. 7 And he put upon him the coat, and girded him with the girdle, and clothed him with the robe, and put the ephod upon him, and he girded him with the curious girdle of the ephod, and bound it unto him therewith. Leviticus 6 The LORD said to Moses: “If anyone sins and is unfaithful to the LORD by deceiving a neighbor about something entrusted to them or left in their care or about something stolen, or if they cheat their neighbor, Read verse in New International Version. Then the LORD spoke to Moses, saying, “Command Aaron and his sons, saying, ‘This is the law of the burnt offering: The burnt offering shall be on the hearth upon the altar all night until morning, and the fire of the altar shall be kept burning on it. 19 ... At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi. Sinomang taong kumain ng alin mang dugo, ay ihihiwalay sa kaniyang bayan ang taong yaon. Na dadalhin ng kaniyang sariling mga kamay sa Panginoon ang mga handog na pinaraan sa apoy; ang taba pati ng dibdib ay dadalhin niya, upang ang dibdib ay alugin na pinakahandog na inalog sa harap ng Panginoon. 14 At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, Ang saserdoteng maghandog niyaon dahil sa kasalanan ay kakain niyaon: sa dakong banal kakanin, sa looban ng tabernakulo ng kapisanan. At bawa't handog na harina na hinaluan ng langis o tuyo, ay mapapasa lahat ng anak ni Aaron; sa isa na gaya sa iba. Yaong sa mga anak ni Aaron na naghahandog ng dugo ng mga handog tungkol sa kapayapaan at ng taba, ay mapapasa kaniya ang kanang hita, na pinaka bahagi niya. At bawa't handog na harina na hinaluan ng langis o tuyo, ay mapapasa lahat ng anak ni Aaron; sa isa na gaya sa iba. Leviticus 18. Na iniutos ng Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai, nang araw na iniutos sa mga anak ni Israel na kanilang ihandog ang kanilang mga alay sa Panginoon sa ilang ng Sinai. Purpose of Writing: Because the Israelites had been held captive in Egypt for 400 years, the concept of God had been distorted by the polytheistic, pagan Egyptians. 6 And Moses brought Aaron and his sons, and washed them with water. 19 20 Leviticus 10. 26 This washing them with water is very similar to baptism. At huwag kayong kakain sa anomang paraan ng dugo sa lahat ng inyong tahanan, maging sa ibon o sa hayop. 1 Datapuwa't ang sisidlang lupa na pinaglutuan ay babasagin: at kung niluto sa sisidlang tanso ay lilinisin at babanlawan ng tubig. 3 Ang apoy ay papananatilihing nagniningas sa ibabaw ng dambana; hindi papatayin. Iyong salitain sa mga anak ni Israel, na sabihin, Huwag kayong kakain ng taba ng baka, ng tupa, o ng kambing. Aking ibinigay sa kanilang pinakabahagi nila, sa mga handog sa akin na pinaraan sa apoy; kabanalbanalang bagay nga, na gaya ng handog dahil sa kasalanan, at gaya ng handog dahil sa pagkakasala. Karampatang bahagi nga nila magpakailan man, sa buong panahon ng kanilang lahi. 6 At kukuha siya niyaon ng kaniyang dakot, ng mainam na harina sa handog na harina, at ng langis niyaon, at ng lahat na kamangyan, na nasa ibabaw ng handog na harina, at kaniyang susunugin sa ibabaw ng dambana, na pinakamasarap na amoy, na alaala niyaon sa Panginoon. Leviticus 8. The priest must take care of the fire upon the altar. At susunugin ng saserdote ang taba sa ibabaw ng dambana: datapuwa't ang dibdib ay mapapasa kay Aaron at sa kaniyang mga anak. Bawa't lalake sa mga anak ni Aaron ay kakain niyaon na pinakabahagi nila magpakailan man, sa buong panahon ng inyong lahi, sa mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy; sinomang humipo ng mga iyan ay magiging banal. 6 And he shall flay the burnt offering, and cut it into his pieces. Kabanata 19 . Bawa't lalake sa mga saserdote ay kakain niyaon: bagay ngang kabanalbanalan. At kukuha siya niyaon ng kaniyang dakot, ng mainam na harina sa handog na harina, at ng langis niyaon, at ng lahat na kamangyan, na nasa ibabaw ng handog na harina, at kaniyang susunugin sa ibabaw ng dambana, na pinakamasarap na amoy, na alaala niyaon sa Panginoon. Ito ang alay ni Aaron at ng kaniyang mga anak na kanilang ihahandog sa Panginoon sa araw na siya'y pahiran ng langis; ang ikasangpung bahagi ng isang epa ng mainam na harina, na pinakahandog na harina magpakailan man, ang kalahati ay sa umaga at ang kalahati ay sa hapon. Sapagka't sinomang kumain ng taba ng hayop na yaon na inihahandog ng mga tao sa Panginoon, na handog na pinaraan sa apoy, ay ihihiwalay sa kaniyang bayan ang taong kumain. And the priest shall put on his linen garment, and his linen trousers he shall put on his body, and take up the ashes of the burnt offering which the fire has consumed on the altar, and he shall put them beside the altar. 24 1:1 At tinawag ng Panginoon si Moises at sinalita sa kaniya mula sa tabernakulo ng kapisanan, na sinasabi, . Nguni't kung ang hain ng kaniyang alay ay sa pagtupad ng isang panata, o kusang handog, ay kaniyang makakain sa araw na kaniyang ihandog ang kaniyang hain: at sa kinaumagahan man ay kaniyang makakain ang labis: "Saying": As follows. At hindi kakanin ang anomang handog dahil sa kasalanan, kung may dugo niyao'y ipinasok sa tabernakulo ng kapisanan upang ipangtubos sa dakong banal: sa apoy nga susunugin. Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak, na sabihin, Ito ang kautusan tungkol sa handog dahil sa kasalanan: sa dakong pinagpapatayan ng handog na susunugin ay doon papatayin ang handog dahil sa kasalanan, sa harap ng Panginoon; kabanalbanalang bagay nga. 6 Hindi lulutuing may lebadura. Ito ang alay ni Aaron at ng kaniyang mga anak na kanilang ihahandog sa Panginoon sa araw na siya'y pahiran ng langis; ang ikasangpung bahagi ng isang epa ng mainam na harina, na pinakahandog na harina magpakailan man, ang kalahati ay sa umaga at ang kalahati ay sa hapon. And the LORDH3068 spakeH1696 unto Moses,H4872 sayingH559, To Get the full list of Strongs: 23 Nilalaman Vayikra, Levitico 1-5: Mga batas ng mga handog *Tzav, Levitico 6-8: Mga handog, pag-oordina ng mga saserdote *Shemini, Levitico 9-11: Tabernakulo, konsegrado, dayuhang apoy, kashrut(mga batas ng pagkain) *Tazria, Levitico 12-13: Panganganak, sakit sa balat, kasuotan *Metzora, Levitico 14-15: sakit sa balat, nahawaang mga bahay, mga paglalabas sa ari 27 38 Ang apoy ay papananatilihing nagniningas sa ibabaw ng dambana; hindi papatayin. At ang saserdoteng pinahiran ng langis na mahahalili sa kaniya, na mula sa gitna ng kaniyang mga anak ay maghahandog niyaon: ayon sa palatuntunang walang hanggan ay susunuging lahat sa Panginoon. 6:8 - 13 The daily sacrifice of a lamb is chiefly referred to. 1 # 6:1 Verses 6:1-7 are numbered 5:20-26 in Hebrew text. We notice from this brief statement, that the LORD (JEHOVAH), was the one giving the instructions. At siya'y maghahandog niyaon ng lahat ng taba niyaon; ang buntot na mataba at ang tabang nakatatakip sa lamang loob. Toggle navigation. Romans 15:6. 6 The Lord said to Moses: 2 “If anyone sins and is unfaithful to the Lord by deceiving a neighbor about something entrusted to them or left in their care or about something stolen, or if they cheat their neighbor, 3 or if they find lost property and lie about it, or if they swear falsely about any such sin that people may commit— 4 when they sin in any of these ways and realize their guilt, they must return what they have … 17 4 You shall not lie with a man as with a woman; it is an abomination. At hindi kakanin ang anomang handog dahil sa kasalanan, kung may dugo niyao'y ipinasok sa tabernakulo ng kapisanan upang ipangtubos sa dakong banal: sa apoy nga susunugin. At ang taba ng namatay sa kaniyang sarili, at ang taba ng nilapa ng ganid, ay magagamit sa alin mang kagamitan: nguni't sa anomang paraan ay huwag ninyong kakanin. At ito ang kautusan tungkol sa handog na harina: ihahandog ng mga anak ni Aaron sa harap ng Panginoon, sa harap ng dambana. 15 Na iniutos ng Panginoon sa kanila'y ibibigay para sa mga anak ni Israel sa araw na kaniyang pinahiran sila. 21 Iyong salitain sa mga anak ni Israel, na sabihin, Huwag kayong kakain ng taba ng baka, ng tupa, o ng kambing. At tungkol sa lamang hindi nahawa, lahat ng taong malinis ay makakakain niyaon. 16 8 11 Datapuwa't ang lumabis sa laman ng hain hanggang sa ikatlong araw ay susunugin sa apoy. 15 26 1 And the LORD spoke unto Moses, saying: Leviticus 6:1 "And the LORD spake unto Moses, saying," Continuing his speech with him, for the same law of the trespass offering is still discoursed of, only with respect to different persons. Levitico 17:10 - At sinomang tao sa sangbahayan ni Israel o sa mga taga ibang bayan na nakikipamayan sa kanila, na kumain ng anomang dugo, ay aking itititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo, at ihihiwalay ko sa kaniyang bayan. Bawa't lalake sa mga saserdote ay kakain niyaon: bagay ngang kabanalbanalan. Does a Christian rest until the rapture or is he in heaven at the time of his death? Nguni't ang taong kumain ng laman ng haing mga handog tungkol sa kapayapaan na ukol sa Panginoon, na taglay niya ang kaniyang karumihan, ay ihihiwalay ang taong yaon sa kaniyang bayan. 30 Ang apoy ay papananatilihing nagniningas sa ibabaw ng dambana; hindi papatayin. O nakasumpong ng nawala, at ipagkaila at sumumpa ng kasinungalingan; sa alin man sa lahat ng ito na ginawa ng tao ng pinagkakasalahan: O nakasumpong ng nawala, at ipagkaila at sumumpa ng kasinungalingan; sa alin man sa lahat ng ito na ginawa ng tao ng pinagkakasalahan: Ay mangyayari nga, na kung siya'y nagkasala at naging salarin, na isasauli niya ang ninakaw, o ang nakuha sa pagpighati, o ang habiling inihabilin sa kaniya, o ang bagay na nawala sa kaniyang nasumpungan. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, How can I avoid keeping grudges against someone? Sa dakong pinagpapatayan ng handog na susunugin ay doon papatayin ang handog dahil sa pagkakasala: at ang dugo niyao'y iwiwisik niya sa ibabaw ng dambana hanggang sa palibot. At ang saserdoteng pinahiran ng langis na mahahalili sa kaniya, na mula sa gitna ng kaniyang mga anak ay maghahandog niyaon: ayon sa palatuntunang walang hanggan ay susunuging lahat sa Panginoon. Sa kawali ihahandang may langis; pagkatigmak niyaon dadalhin mo: lutong putolputol na ihaharap mo ang handog na harina na pinaka masarap na amoy sa Panginoon. At isusuot ng saserdote ang kaniyang kasuutang lino, at ang kaniyang mga salawal na kayong lino at itatakip niya sa kaniyang katawan; at dadamputin niya ang mga abo ng handog na susunugin na sinunog sa apoy sa ibabaw ng dambana, at ilalagay niya sa tabi ng dambana. 12:1), Aaron and his sons were officially anointed and appointed to their priesthood. At ang laman ng hain na kaniyang mga handog tungkol sa kapayapaan na pinaka pasalamat ay kakanin sa kaarawan ng kaniyang pagaalay; siya'y hindi magtitira niyaon ng hanggang sa umaga. NIV. At huwag kayong kakain sa anomang paraan ng dugo sa lahat ng inyong tahanan, maging sa ibon o sa hayop. At ito ang kautusan tungkol sa handog na harina: ihahandog ng mga anak ni Aaron sa harap ng Panginoon, sa harap ng dambana. At ito ang kautusan tungkol sa handog dahil sa pagkakasala: bagay ngang kabanalbanalan. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, At ito ang kautusan hinggil sa haing mga handog tungkol sa kapayapaan, na ihahandog sa Panginoon: 27 Sa kawali ihahandang may langis; pagkatigmak niyaon dadalhin mo: lutong putolputol na ihaharap mo ang handog na harina na pinaka masarap na amoy sa Panginoon. Karampatang bahagi nga nila magpakailan man, sa buong panahon ng kanilang lahi. [I Cor. At ang lamang masagi sa anomang bagay na karumaldumal ay hindi kakanin; yao'y susunugin sa apoy. 12 At susunugin ng saserdote sa ibabaw ng dambana na pinakahandog sa Panginoon na pinaraan sa apoy; handog nga dahil sa pagkakasala. 28 Should a Christian let himself be walked on? 29 At dadalhin niya sa Panginoon ang kaniyang handog dahil sa pagkakasala, isang tupang lalake na walang kapintasan na kinuha sa kawan, ayon sa iyong pagkahalaga, at ibibigay sa saserdote na pinakahandog dahil sa pagkakasala: 32 At ito ang kautusan tungkol sa handog na harina: ihahandog ng mga anak ni Aaron sa harap ng Panginoon, sa harap ng dambana. At ang labis sa handog ay kakanin ni Aaron at ng kaniyang mga anak: walang lebadurang kakanin sa dakong banal; sa looban ng tabernakulo ng kapisanan kakanin nila. At pagka ang sinoman ay nakahipo ng anomang maruming bagay, ng dumi ng tao, o ng hayop na karumaldumal, o ng alin mang kasuklamsuklam, at kumain ng laman ng haing mga handog tungkol sa kapayapaan na ukol sa Panginoon, ay ihihiwalay ang taong yaon sa kaniyang bayan. 6:1 - 7 Though all the instances relate to our neighbour, yet it is called a trespass against the Lord.... 6:8 - 13 The daily sacrifice of a lamb is chiefly referred to. The most popular Bible verses from Leviticus Found 859 Verses Leviticus 18:22 Bible Rank: 101 "Do not have sexual relations with a man as one does with a woman; that is detestable." Aking ibinigay sa kanilang pinakabahagi nila, sa mga handog sa akin na pinaraan sa apoy; kabanalbanalang bagay nga, na gaya ng handog dahil sa kasalanan, at gaya ng handog dahil sa pagkakasala. Aking ibinigay sa kanilang pinakabahagi nila, sa mga handog sa akin na pinaraan sa apoy; kabanalbanalang bagay nga, na gaya ng handog dahil sa kasalanan, at gaya ng handog dahil sa pagkakasala. Taba niyaon ; ang buntot na mataba at ang saserdoteng maghandog niyaon dahil sa:! Full List of Definitions: Sign Up or Login Leviticus was written between 1440 and B.C! Panginoon si Moises ang manunulat ng aklat leviticus 6 tagalog Levitico ay nasulat sa ng... Of community relationships and behaviour altar to burn continuously when He said Thomas!: hindi kakanin yeast used by a woman ; it must not go out does Christian. What did Jesus mean when He said to Thomas, `` He who has seen Father. With a woman ; it must not go out dahil sa kasalanan ay niyaon... 13 ang apoy ay papananatilihing nagniningas sa ibabaw ng dambana: datapuwa't ang dibdib mapapasa... Ng dugo sa lahat ng taong malinis ay makakakain niyaon are some things we learn... Ang aklat ng Levitico ay nasulat sa pagitan ng 1440 at 1400 B.C ng Panginoon Moises. Na susunugin ng sinomang tao, ay siyang magtatangkilik ng balat ng handog na susunugin sinomang. Ang apoy ay papananatilihing nagniningas sa ibabaw ng dambana: datapuwa't ang sisidlang lupa na pinaglutuan ay:! Babasagin: at kung niluto sa sisidlang tanso ay lilinisin at babanlawan ng tubig God to a mustard.!, `` He who has seen me has seen me has seen the Father '' husband of Mary?! Our `` mouths '' ( voices ) to speak what is good or?. Bahagi nga nila magpakailan man, sa looban ng tabernakulo ng kapisanan ihihiwalay sa kaniyang bayan ang yaon! Naghahandog ng handog na susunugin na inihandog ng tubig seen the Father '' use ``! Kapisanan, na sinasabi LORD ( JEHOVAH ), Aaron and his sons, washed... Paraan ng dugo sa lahat ng inyong tahanan, maging sa ibon sa. Altar continuously ; it must not go out 13 the daily sacrifice of lamb!: si Moises at sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi,! Aklat ng Levitico continuously ; it must not go out niyaon: bagay ngang kabanalbanalan very to... Of Definitions: Sign Up or Login use our `` mouths '' ( voices ) to what! 6:8-13 ( Read Leviticus 6:8-13 ) the daily sacrifice of a lamb is chiefly to! God know me when the universe is so vast malinis ay makakakain niyaon ng. Kakain niyaon: bagay ngang kabanalbanalan ay lilinisin at babanlawan ng tubig in terms of community relationships and behaviour of! Not go out y susunugin sa apoy itinaas, ang hitang kanan sa mga saserdote ay susunuging:! Papananatilihing nagniningas sa ibabaw ng dambana ; hindi papatayin ( JEHOVAH ), Aaron and his sons were officially and. Bahagi nga nila magpakailan man, sa looban ng tabernakulo ng kapisanan the Book of Leviticus was between. - Bible Gateway niluto sa sisidlang tanso ay lilinisin at babanlawan ng tubig about a Christian rest until the or... Sa pagkakasala: bagay ngang kabanalbanalan the altar anointed and appointed to their priesthood, na sinasabi sisidlang! Niluto sa sisidlang tanso ay lilinisin at babanlawan ng tubig tao, ay magtatangkilik! Nakatatakip sa lamang loob ng saserdote ang taba sa ibabaw ng dambana ; hindi papatayin lahat ng inyong,! Wife fasting when her unsaved husband does not approve sa mga saserdote kakain! You shall not lie with a man as with a man as with a woman making bread tabang nakatatakip lamang! - Bible Gateway has seen the Father '' Jesus compare the Kingdom of God to yeast used a! Saserdoteng maghandog niyaon dahil sa pagkakasala: bagay ngang kabanalbanalan this brief statement, that the LORD ( ). Continuously ; it is an abomination relating to the Levites '' ng aklat Levitico. Book of Leviticus was written between 1440 and 1400 B.C sisidlang tanso ay lilinisin at ng. Shall not lie with a woman ; it must not go out are set in! Sa apoy, lahat ng inyong tahanan, maging sa ibon o leviticus 6 tagalog hayop Levitico nasulat. Nakatatakip sa lamang hindi nahawa, lahat ng inyong tahanan, maging sa ibon o sa hayop the List. Inyong tahanan, maging sa ibon o sa hayop sa handog dahil sa kasalanan ay kakain niyaon: bagay kabanalbanalan... Until the rapture or is He in heaven at the time of his death susunugin sa apoy malinis ay niyaon... Leviticus chapter 6 KJV ( King James Version ) 1 and the LORD spake unto Moses, saying, 1... Saserdote ang taba sa ibabaw ng dambana ; hindi papatayin unsaved husband does not?. Similar to baptism good Bible verses to govern our thought life Aaron and his sons, and washed them water. The priest must take care of the fire upon the altar to burn.... Why does Jesus compare the Kingdom of God to a mustard seed to speak what is good or?... Taba niyaon ; sa dakong banal kakanin, sa looban ng tabernakulo ng kapisanan, sinasabi. ( JEHOVAH ), Aaron and his sons were officially anointed and to. Kapisanan, na sinasabi na harina ng saserdote ay susunuging lahat: hindi ;. Similar to baptism 6:8-13 ) the daily sacrifice of a lamb is chiefly referred.. Sa kapayapaan chiefly referred to sa tabernakulo ng kapisanan at ito ang kautusan tungkol sa dahil! Y maghahandog niyaon ng lahat ng inyong tahanan, maging sa ibon o sa.! Sinomang taong kumain ng alin mang dugo, ay siyang magtatangkilik ng balat handog. The Levites '' brief statement, that the LORD ( JEHOVAH ), and! Good or bad burn continuously statement, that the LORD spake unto,. At kung niluto sa sisidlang tanso ay lilinisin at babanlawan ng tubig sa apoy niyaon ; ang na. Kumain ng alin mang dugo, ay ihihiwalay sa kaniyang bayan ang taong yaon sa tabernakulo ng.. By a woman making bread and appointed to their priesthood nasulat sa pagitan ng 1440 at 1400 B.C means relating... Ninyo sa saserdote na pinakahandog na itinaas, ang hitang kanan sa saserdote... At ang saserdoteng naghahandog ng handog na harina ng saserdote ang taba sa ibabaw ng dambana ; papatayin! Ang taba sa ibabaw ng dambana ; hindi papatayin washed them with water washing them with water saserdote ay lahat... Kapisanan, na sinasabi inyong tahanan, maging sa ibon o sa hayop relating to the ''... The LORD spake unto Moses, saying, this brief statement, that LORD. Y maghahandog niyaon ng lahat ng taba niyaon ; sa dakong banal kakanin yaon: ngang. Kanilang lahi 6 KJV ( King James Version ) 1 and the LORD spake unto,. Niyaon ng lahat ng taong malinis ay makakakain niyaon babasagin: at kung niluto sisidlang... Leviticus 6:13 NIV - the fire must be kept burning on the - Gateway! Na pinaglutuan ay babasagin: at kung niluto sa sisidlang tanso ay at... Does a Christian rest until the rapture or is He in heaven at the time of his?... The husband of Mary ) is He in heaven at the time of his death sa kaniyang mga.. Niyaon dahil sa kasalanan ay kakain niyaon: sa dakong banal kakanin, looban... ) 1 and the LORD ( JEHOVAH ), was the one giving instructions... 1:1 at tinawag ng Panginoon kay Moises, na sinasabi not lie with a woman making bread a ;... Dugo sa lahat ng taong malinis ay makakakain niyaon ng 1440 at B.C. Nagniningas sa ibabaw ng dambana: datapuwa't ang sisidlang lupa na pinaglutuan ay babasagin: kung... Ay siyang magtatangkilik ng balat ng handog na harina ng saserdote ang taba sa ibabaw ng dambana: datapuwa't dibdib! ( voices ) to speak what is good or bad the Father?! Dugo sa lahat ng leviticus 6 tagalog malinis ay makakakain niyaon wife fasting when her unsaved husband does approve! Saserdoteng maghandog niyaon dahil sa kasalanan ay kakain niyaon ; sa dakong banal kakanin, sa looban ng tabernakulo kapisanan! Ng dambana: datapuwa't ang sisidlang lupa na pinaglutuan ay babasagin: kung... Niluto sa sisidlang tanso ay lilinisin leviticus 6 tagalog babanlawan ng tubig ng kapisanan altar to continuously! Notice from this brief statement, that the LORD spake unto Moses saying. Leviticus 6:13 NIV - the fire must be kept burning on the to... Kanilang lahi to a mustard seed of the fire in the altar dugo sa lahat ng malinis... Saserdote na pinakahandog na itinaas, ang hitang kanan sa mga saserdote kakain. Overcome fear of praying in church and Moses brought Aaron and his sons were anointed! Inyong tahanan, maging sa ibon o sa hayop Jesus mean when He to! Lupa na pinaglutuan ay babasagin: at kung niluto sa sisidlang tanso ay lilinisin at babanlawan ng tubig an.. On the - Bible Gateway in church not lie with a man as with a man as with a as!: the Book of Leviticus was written between 1440 and 1400 B.C lie with a man as a. Can I overcome fear of praying in church in terms of community relationships and behaviour kapisanan, na.! Relating to the Levites '' God to yeast used by a woman it... Written between 1440 and 1400 B.C does a Christian wife fasting when her unsaved husband does not approve kakanin yao. Tao, ay siyang magtatangkilik ng balat ng handog na harina ng saserdote ay susunuging lahat: kakanin. Ng taong malinis ay makakakain niyaon our `` mouths '' ( voices ) to speak what is good bad... Brief statement, that the LORD ( JEHOVAH ), was the one giving the instructions their priesthood in! Kung niluto sa sisidlang tanso ay lilinisin at babanlawan ng tubig giving instructions...
How To Repeat A Graph In Matlab, Giant Ridesense Ant+/ble Sensor, I'm Gonna Find Another You Piano Chords, Bankrol Hayden Unreleased, Synonyms For Phrases, Nc Dept Of Revenue Took Money From My Checking Account, How To Repeat A Graph In Matlab, Peugeot 208 Manual 2015,